Hiện tại Tôi cần thiết kế một Logo cho của hàng trên amazon của tôi cần một bạn design.

yêu cầu làm trong 3 ngày.

Kỹ năng yêu cầu: AI photoshop