Cung cấp một bản sao của các hình ảnh đính kèm với nền được làm trắng.
Định dạng cuối cùng phải ở định dạng jpeg.