Tạo lại / chỉnh sửa hình ảnh để giữ nguyên nền / vật liệu có độ phân giải cao và loại bỏ đầu của người đó